Būrelio tarybos narių sąrašas!

 

 

2016-2017 m.m.

Nauja metodinė taryba pradeda darbą. Sudarytas metodinio būrelio veiklos planas, numatytos kvalifikacijos kėlimo gairės. Džiugu, kad narės kupinos idėjų ir entuziazmo. 

 

Gražūs jubiliejai aplankė aktyvias tarybos nares, puikias rajono mokytojas

Laimutę Matukaitienę ir Iloną Skrodenienę.

 

Mokytojos Laimutės Matukaitienės  ir Jos mokinių karpiniais džiaugėmės seminarų metu, o dabar parodą galėsime matyti ir rajono švietimo cente. Mokytojos Ilonos Skrodenienės sukurtomis mokymo priemonėmis, ne viena naudojomės, radusios svetainėje peliukai.lt  .

 

Sveikiname Jubiliates , žavimės Jų prasmingais darbais ir linkime daug sveikatos, bei energijos gražiame, tačiau nelengvame mokytojo kelyje!

 

JURBARKO RAJONO PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Įstaiga/mokykla

Kontaktai (e-paštas, telefonas)

1.

 Kuratorė

 Zita Tytmonienė

 (vyriausioji specialistė)

Jurbarko rajono Švietimo     skyrius

 z.tytmoniene@jurbarkas.lt 

 8-447-70193

2.

 Pirmininkė

 Rasvita Danaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

 rasvitada@gmail.com

 8-616-94115

3.

 Pavaduotoja

 Lolita Žukauskienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 zukauskiene3@gmail.com

 8-699-94177

4.

 Sekretorė

 Ilona Skrodenienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

 ilonaskrod@gmail.com

 8-686-74972

 

5.

 Genovaitė        Jokūbauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

 genovaite20@gmail.com

 8-656-65184

 

6.

 Laimutė Matukaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 laimatukaitiene@gmail.com

 8-605-83087

7.

 Ingrida Naujokaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

 ingapetrausk@gmail.com

 

 8-610-27862

8.

 Monika Buitkuvienė

 

 (vyresnioji mokytoja)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

    

 mbuitkuviene@gmail.com 

 8-618-44753  

9.

 Danutė Daunorienė

 (vyresnioji mokytoja)

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

 dandaunoriene@gmail.com

 

 8-686-73974

10.

 Aistė Milmontienė

 

 (vyresnioji mokytoja)

 

Jurbarko r. Jurbarkų darželio /mokyklos skyrius -

 Rotulių pradinė mokykla

 

 a.milmontiene@gmail.com

 8-652-25673

 

 

 

Metodinio būrelio tikslas: Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo gerinimas. 

Uždaviniai:

·         plėtoti metodinį ir profesinį mokytojų bendradarbiavimą.

·         skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi.

 

Veikos prioritetai:

·         pradinių klasių mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas;

·         individuali mokinio mokymosi pažanga, jos fiksavimas;

 

 

·       kryptingas, tęstinis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, atitinkantis mokinių poreikius ir galimybes.

APROBUOTA

Jurbarko švietimo centro direktoriaus

2016 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. 1-85

 

 

JURBARKO R. UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ

 

METODINIO BŪRELIO 2016-2017 M.M. VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

 

Eil.

 

Veiklos pavadinimas

 

Atsakingas

Vieta

 

Data,

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laikas

 

 

 

 

I. PEGAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

 

 

 

 

 

(Metodiniai užsiėmimai, seminarai, praktikumai, paskaitos, konferencijos, išvykos, mokymai

ir kt.)

 

 

1.

Seminaras  -

praktikumas

Jurbarko  rajono

Rasvita Danaitienė

Jurbarko

 

Sausio 5 d.

 

 

 

įstaigų

pradinio

ugdymo    mokytojams

 

švietimo

 

 

 

 

 

,,Metodinės

veiklos    gerosios

patirties

 

centras

 

 

 

 

 

sklaida“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Atvira   integruota   anglų   k.,   dailės   ir

Genovaitė

Veliuonos A.

 

Vasario

 

 

 

technologijų pamoka 3 klasėje „Žmogus“

Jokubauskienė,

ir J. Juškų

 

mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadezda Tikhomirova

gimnazija

 

 

 

 

3.

Atvira   lietuvių   k.   pamoka   1   klasėje

Ilona Skrodenienė

Eržvilko

 

Kovas-

 

 

 

„Lietuvių kalbos abėcėlė“

 

 

 

gimnazija

 

balandis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Seminaras-praktikumas   Skirsnemunės   J.

R. Danaitienė, R.

Skirsnemunės

 

Balandžio

 

 

 

Baltrušaičio  ir  Jurbarkų  darželio-mokyklos

Kriščiokaitienė,

Jurgio

 

mėn.

 

 

 

ugdymo

įstaigų

pradinio

ugdymo

I. Ruškytė,

Baltrušaičio

 

(2 sav.)

 

 

 

pedagogams   „Sėkmingos   darbo  patirties

V. Majauskienė, R.

pagr. m-kla

 

 

 

 

 

sklaida: projektinė veikla pradinėse klasėse“

Bartkaitienė,

 

 

 

 

 

5.

Kvalifikacijos

tobulinimo

renginys,  skirtas

Lektorius derinamas

Vieta

 

Laikas

 

 

 

pradinių klasių mokinių skaitymo ir rašymo

 

derinama

 

derinamas

 

 

 

gebėjimų ugdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kvalifikacijos

 

tobulinimo

renginys

Lektorius derinamas

Vieta

 

Laikas

 

 

 

,,Individuali   mokinio   pažanga   ir   jos

 

derinama

 

derinamas

 

 

 

fiksavimas“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pleneras Jurbarko ir Kauno rajonų pradinių

Zita

Kauno raj.

 

Birželio

 

 

 

klasių mokytojams

 

 

 

Tytmonienė

 

 

mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. METODINIO BŪRELIO NARIŲ SUSIRINKIMAI

(Susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, debatai ir kt.)

 

8.

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo

Rasvita Danaitienė

Jurbarko

Rugsėjo

 

mokytojų metodinio būrelio narių

 

švietimo

mėn.

 

susirinkimas

 

centras

 

9.

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo

Rasvita Danaitienė

Vytauto

Esant

 

mokytojų metodinės tarybos narių

 

Didžiojo pagr.

reikalui

 

susirinkimas

 

m-kla

 

10.

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo

Rasvita Danaitienė

Jurbarko

Birželio

 

mokytojų metodinės tarybos narių

 

švietimo

mėn.

 

 

 

 

 

 

1


susirinkimas

 

centras

 

 

 

 

 

 

III. KITA METODINĖ VEIKLA

(Parodos, apklausos, tyrimai, internetinių svetainių kūrimas ir kt.)

 

11.

Karpinių būrelio mokinių darbų paroda

Laimutė Matukaitienė

Jurbarko

 

Balandžio

 

 

„Velykų belaukiant“

 

švietimo

 

4-24 d.

 

 

 

 

centras

 

 

 

12.

Internetinės svetainės

Monika Buitkuvienė

Vytauto

 

Visus

 

 

http://pradinisjurbarkas.jimdo.com/

 

Didžiojo

 

metus

 

 

administravimas

 

pagr. m-kla

 

 

 

13.

Internetinės svetainės

Rita Šulinskienė

Naujamiesčio

 

Visus

 

 

http://pradinukas.jimdo.com/

 

pagr. m-kla

 

metus

 

 

administravimas

 

 

 

 

 

14.

Eržvilko pradinių klasių metodinės

Ilona Skrodenienė

Eržvilko

 

Visus

 

 

grupės svetainė

 

gimnazija

 

metus

 

 

www.smalsutis.jimdo.com

 

 

 

 

 

 

 

IV. RENGINIAI, SKIRTI VEIKLAI SU MOKINIAIS (UGDYTINIAIS)

 

 

 

 

(Konkursai, olimpiados, viktorinos, akcijos ir kt.)

 

 

 

 

15.

Rajoninė pradinių klasių mokinių poezijos ir

Rita  Bartkaitienė,

Jurbarkų

 

Lapkričio

 

 

muzikos šventė ,,Išlydim rudenėlį“

Regina Abromikienė,

darželis-

 

mėn.

 

 

 

Aušra Ališauskienė,

mokykla

 

(4 sav.)

 

 

 

Daiva Adomaitienė,

 

 

 

 

 

 

 

Vida Juzikienė, Alvyda

 

 

 

 

 

 

 

Latožienė

 

 

 

 

16.

Rajoninė pradinukų dainų šventė ,,Tavo

Monika Buitkuvienė

Vytauto

 

Vasario

 

 

švelniuose delnuose“

 

Didžiojo pagr.

 

10 d.

 

 

 

 

m-kla

 

 

 

17.

Respublikinis piešinių konkursas ,,Velykos,

Vilija Levgardienė

Vytauto

 

Vasario

 

 

Velykos...“

 

Didžiojo pagr.

 

mėn.

 

 

 

 

m-kla

 

 

 

18.

4 klasės mokinių matematikos olimpiada

Mokyklų administracija

Mokyklose

 

Kovo mėn.

 

 

(mokyklinis turas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Lietuvių kalbos savaitė:

Ingrida Naujokaitienė,

Naujamiesčio

 

 

 

 

 

1. Skaitovų konkursas – 1 - 4 klasės

Jolanta Tamošaitienė

pagr. m-kla

 

Kovo 15 d.

 

 

2. Diktantas – 4 klasė

 

 

 

Kovo 29 d.

20.

Rajoninė pradinių klasių mokinių

Ilona  Skrodenienė

Eržvilko

 

Kovo mėn.

 

 

konferencija, skirta Žemės dienai

V.Kazakevičienė

gimnazija

 

(4 sav.)

 

 

„Apkabinkime Žemę“

 

 

 

 

 

21.

Jurbarko miesto vaikų teatrų šventė

Ingrida Naujokaitienė

Naujamiesčio

 

Kovo 31 d.

 

 

,,Voriukas“

 

pagr. m-kla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

4 klasės mokinių matematikos olimpiada

Lolita Žukauskienė

Vytauto

 

Balandžio 5

 

 

(rajoninis  turas)

 

Didžiojo pagr.

 

d.

 

 

 

 

m-kla

 

 

 

23.

Rajoninė pradinių klasių mokinių

Ingrida Naujokaitienė,

Naujamiesčio

 

Balandžio

 

 

konferencija „Aš pasaulyje, pasaulis

Jolanta Tamošaitienė

pagr. m-kla

 

mėn.

 

 

manyje“

 

 

 

 

 

24.

Ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių

Lolita Žukauskienė

Vytauto

 

Balandžio

 

 

šokių šventė

 

Didžiojo pagr.

 

21d.

 

 

 

 

m-kla

 

 

 

25.

Rajono teatriukų šventė

Genovaitė

Veliuonos A.

 

Gegužės

 

 

 

Jokubauskienė, Rasvita

ir J. Juškų

 

12 d

 

 

 

Danaitienė

gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė būrelio pirmininkė

 

Rasvita Danaitienė

 

 

2

2016m. birželio 21d. švietimo centre įvyko 

Jurbarko rajono  ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.

Veiklos ataskaitą pristatė metodinio būrelio pirmininkė Lolita Žukauskienė. Kuratorė Zita Tytmonienė padėkojo pirmininkei ir tarybai už darbą.

Išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė - Rasvita Danaitienė,  pirmininkės pavaduotoja Lolita Žukauskienė, sekretorė Ilona Skrodenienė.

 

2015m. rugsėjo 30 dieną vyko Jurbarko rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.

Kviečiame susipažinti su svarbiausiomis aptartomis mintimis.

PLAČIAU

Aplankykite

naujoje erdvėje įsikūrusią virtualią šios svetainės

nuotraukų galeriją

 Piešinių konkurso

"Rojaus paukščiai"

 rezultatai ir virtuali paroda.

 

Piešinių konkurso

 "Velykos, Velykos..." 

virtuali paroda

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!